Menu

ORLEN Skylight accelerator

Naszym celem jest znalezienie startupów, których rozwiązania odpowiadają na aktualne wyzwania biznesowe
APLIKUJ DO PROGRAMU

Aktualne wyzwania w Programie

W ramach I rundy akceleracyjnej poszukujemy rozwiązań dla poniższych wyzwań. Nabór dla I rundy uruchomiony został 15 lipca będzie prowadzony do dnia 16 sierpnia 2021 r.
(Uruchomienie II Rundy akceleracyjnej i aktualizacja wyzwań planowana jest na początku września br.)

Zielona transformacja

PKN ORLEN działa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, dlatego aktywnie poszukujemy rozwiązań z dziedziny dekarbonizacji. Zależy nam na znalezieniu metod zmniejszenia emisyjności na całej długości procesu produkcyjnego, a także możliwościach wychwytywania i powtórnego wykorzystania CO2.
Jednym z naszych wyzwań jest ograniczenie wolumenu odpadów pozostawianych przez klientów na stacjach paliw PKN ORLEN. Poszukujemy rozwiązań, które pomogą w zmniejszeniu kosztów związanych z wywozem śmieci i ponownemu wykorzystaniu odpadów na miejscu. Zarazem chcielibyśmy wdrożyć rozwiązania mające na celu promowanie modelu circular economy i zachowań proekologicznych wśród klientów stacji paliw PKN ORLEN.
W celu realizacji strategii zrównoważonego rozwoju zależy nam na ograniczeniu zużycia surowców w procesie produkcyjnym. Poszukujemy narzędzi usprawniających działania produkcyjne w myśl modelu circular economy, pozwalających na ponowne wykorzystanie odpadów czy też racjonalizację produkcji.

Przemysł 4.0 oraz bezpieczna i innowacyjna organizacja

Jednym z wyzwań jest autonomizacja sprzedaży produktów i usług na stacjach paliw PKN ORLEN. Poszukujemy rozwiązań, które pomogą naszym klientom realizować zakupy szybko i bez zbędnego oczekiwania w kolejkach. Zależy nam również na znalezieniu narzędzi pozwalających na zwiększenie poziomu wiedzy na temat zatowarowania i zachowań klientów.
Kolejnym wyzwaniem jest znalezienie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie podniesienia bezpieczeństwa i możliwości działania zespołów przeciwpożarowych. Poszukujemy systemów, które pomogą w monitorowaniu działań zespołów, autonomizacji działań przeciwpożarowych oraz znalezieniu innowacyjnych środków gaśniczych.
W celu poprawienia bezpieczeństwa osób planujemy wdrożyć narzędzia do bieżącej komunikacji w zakresie BHP. Poszukujemy narzędzi, które stworzą wewnętrzny system nawigacji i polepszą komunikację między pracownikami w sytuacjach stanowiących zagrożenie.
Planujemy rozwinąć nasze możliwości w monitoringu pracy maszyn i zachowań pracowników. Poszukujemy rozwiązań, które pozwolą nam na identyfikację zachowań potencjalnie niebezpiecznym, zapobieganie im oraz neutralizację. Zależy nam również na znalezieniu systemów, które będą wykorzystane do raportowania i generowania statystyk na temat wypadków.
Jednym z naszych wyzwań jest większa aktywizacja managerów i pracowników. Poszukujemy rozwiązań, które pozwolą nam na autonomizację procesu ewaluacji i zwiększenie efektywności komunikacji między pracownikami. Zależy nam na monitorowaniu decyzji podejmowanych przez zespoły i wprowadzeniu narzędzi do efektywnego monitorowania i zarządzania przez cele.
Poszukujemy odpowiedzi na wyzwanie jakie stanowi efektywna komunikacja pracownicza. Zależy nam na stworzeniu platformy do organizacji wewnętrznych wydarzeń integracyjnych online i dotarciu do pracowników z informacjami nt. benefitów, szkoleń i świadczeń oraz na miernikach ich efektywności. Planujemy wdrożyć rozwiązania grywalizacyjne, pod kątem aktywizacji pracowników.
Do naszych wyzwań należy zwiększenie efektywności kanałów rekrutacyjnych. Poszukujemy kompleksowego narzędzia do zarządzania procesem rekrutacji i onboardingu, które dostarczy nam danych na temat employer brandingu, spełnienia KPI i samej rekrutacji.
Jednym z naszych wyzwań jest wdrożenie narzędzi do integracji strumieni danych, które pozwoli na stworzenie zunifikowanej platformy do zarządzania danymi i usprawni generowanie zunifikowanych raportów. Pozwoli nam to lepszy kontakt z podmiotami zewnętrznymi i ułatwi audytowanie.
Proaktywne zarządzanie efektywnością obszarów komunikacji i marketingu
Jednym z naszych wyzwań jest eliminacja incydentów/ingerencji osób z zewnątrz w transport produktów z wykorzystaniem cystern kolejowych. Poszukujemy rozwiązań, które umożliwią monitorowanie i nadzór nad transportem paliw.

Efektywna i niskoemisyjna energetyka

Poszukujemy rozwiązań związanych w koncepcją Wirtualnej Elektrowni. Pozwoli nam to na zbilansowanie energii i sieci, a także na zwiększenie efektywności zarządzania, zarówno źródłami energii, jak i mixem energetycznym pod kątem udziału OZE.
Poszukujemy rozwiązań w zakresie efektywnego magazynowania wodoru oraz energii, w szczególności ze źródeł odnawialnych. Te rozwiązania pozwolą nam na zbilansowanie możliwości wytwarzania i dostarczania energii, zarazem stworzą możliwości bardziej efektywnego zarządzania rozproszonymi źródłami energii, choćby w kontekście rozwoju elektromobilności.

Nowoczesny klient i stacja przyszłości

Jednym z naszych wyzwań jest zwiększenie efektywności procesu przygotowania i sprzedaży produktów gastronomicznych na stacjach paliw PKN ORLEN. Zależy nam na znalezieniu rozwiązań w obszarze ograniczenia odpadów oraz kontroli jakości zarówno produktów, jak i procedur. Pozwoli nam to na zwiększenie elastyczności poszczególnych lokalizacji do fluktuacji poziomu sprzedaży.
Poszukujemy rozwiązań pozwalających na identyfikację najbardziej atrakcyjnych punktów dla naszych paczkomatów. Zależy nam na narzędziach, które dostarczą niezbędnych informacji na temat potencjalnych lokalizacji paczkomatów, tak aby ich użyteczność była jak największa.
Poszukujemy wszelkich rozwiązań w dziedzinie polepszenia możliwości obsługi osób na stacjach paliw a także w ramach nowych formatów w obszarze detalicznym PKN ORLEN. Naszym celem jest sprawienie, że klienci będą się czuli bezpiecznie oraz pewnie - poprzez pełną dostępność infrastruktury do potrzeb użytkowników o różnych potrzebach, w tym w zakresie niepełnosprawności.
Jednym z naszych wyzwań jest dotarcie do nowych grup docelowych z sektora klientów biznesowych, poprzez zwiększenie interakcji z klientami i wykorzystanie narzędzi cyfrowych służących do segmentacji grup klientów oraz dostosowania oferty.
Jednym z naszych wyzwań w obszarze marketingu jest zwiększenie zaangażowania klientów PKN ORLEN w używanie aplikacji mobilnej. Poszukujemy efektywnych kanałów komunikacji marketingowej do grupy wiekowej 24-35 lat, pozwalających na mierzenie skali aktywności oraz maksymalizację zaangażowania klientów.
Poszukujemy rozwiązań z dziedziny autonomizacji, automatyzacji i z ograniczenia zaangażowania osobowego ‘dostaw pod drzwi’ klienta. Zależy nam na zwiększeniu elastyczności dostaw pod kątem czasu oraz lokalizacji, poprzez wykorzystanie m.in. pojazdów autonomicznych oraz dronów i powiązanych z nimi nowych technologii.
Poszukujemy rozwiązań, które umożliwią nam na integrację i unifikację kanałów marketingowych oraz komunikacyjnych. Planujemy wdrożyć zaawansowane systemy CRM i narzędzia komunikacji wykorzystujące multichannel i omnichannel, które pozwolą działać proaktywnie w tym obszarze.
Poszukujemy nowych usług, które zapewnią wartość dodaną dla klientów naszych stacji paliw oraz pozwolą na tworzenie nowych strumieni przychodowych.
wróć
wróć
zgłoś innowację